เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการแต่งกาย

ในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น มีอยู่ ๓ ลักษณะด้วยกันคือ
๑.การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบเต็มยศ
๒.การประดับเครื่องรางอิสริยาภรณ์แบบครึ่งยศ
๓.การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบแพรแถบ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบเต็มยศ
การประดับแบบเต็มยศมักจะใช้ในงานที่เป็นพระราชพิธีใหญ่ ในการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทในพระราชพิธีนั้น
และเป็นไปตามที่สำนักพระราชวังกำหนด เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันฉัตรมงคล เป็นต้น

การประดับเครื่องรางอิสริยาภรณ์แบบครึ่งยศ

การประดับแบบครึ่งยศ จะใช้ในงานราชพิธี และทางสำนักพระราชวังกำหนด

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบแพรแถบ
การประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีด้วยกัน ๒ ลักษณะ คือ
๑.การประดับกับชุดปกติขาว จะประดับที่เหนือกระเป๋าด้านซ้าย ใช้ในแบบขอเข้าเฝ้าฯ และเป็นงานที่เป็นทางการ
๒.การประดับชุดปกติของข้าราชการ ทั้งทหารและพลเรือน ในชุดปฏิบัติราชการจะประดับเช่นเดียวแบบชุดปกติขาว แต่ไม่นำมาเข้าเฝ้าฯ

แบบที่ ๑
แบบที่ ๒

ตัวอย่างที่ปฏิบัติ ในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งแบบเต็มยศและครึ่งยศ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน
ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม.  และเหรียญราชอิสริยาภรณ์


หมายเหตุ
ม.ป.ช. เป็นเครื่องราชฯชั้นสูงสุดในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิงช้างเผือก
ม.ว.ม. เป็นเครื่องราชฯชั้นสูงสุดในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย


ฝ่ายพลเรือน
ฝ่ายทหาร
ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
บุรุษ เต็มยศ
บุรุษ เต็มยศ
ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
--ไม่มี--
สตรีเต็มยศ
สตรีเต็มยศ
ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
                      (ไม่สวมสายสะพาย)
บุรุษ ครึ่งยศ
บุรุษ ครึ่งยศ
ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
                      (ไม่สวมสายสะพาย)
--ไม่มี--
สตรีครึ่งยศ
สตรีครึ่งยศ
ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
ดวงตรา ท.ช.  ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
บุรุษ เต็มยศ
 
บุรุษเต็มยศ
ดวงตรา ป.ม.  ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขาวเฉียงลงซ้าย
(สำหรับฝ่ายทหาร) ดวงตรา ท.ช.  ห้อยกับแพรแถบสวมคอแพรแถบลอดออก
จากปกเสื้อตัวในโดย
ให้ดวงตราทับผ้าผูกคอและส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ
(สำหรับฝ่ายพลเรือน) ดวงตรา ท.ช.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อ เบื้องซ้าย
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
(ฝ่ายทหาร)ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
(ฝ่ายพลเรือน)ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย

 

สตรีเต็มยศ
สตรีเต็มยศ
ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
บุรุษ ครึ่งยศ
บุรุษ ครึ่งยศ

(สำหรับฝ่ายทหาร) ดวงตรา ท.ช.  ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้อตัวในโดย
ให้ดวงตราทับผ้าผูกคอและส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ
(สำหรับฝ่ายพลเรือน) ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบ ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อ เบื้องซ้าย
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
(ฝ่ายทหาร)ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
(ฝ่ายพลเรือน)ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย

สตรีครึ่งยศ
   
สตรีครึ่งยศ
  หน้าต่อไป
   

Top