เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
  
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
The Most Noble Order of the Crown of Thailand
 
 

     
  ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒
ซึ่งอนุวัตตามเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งมีมาแต่เดิมในรัชกาลที่ ๔
สำหรับพระราชทาน
พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ประชาชน ชาวต่างประเทศ ปัจจุบันมี ๘ ชั้น
                                       
องค์ประกอบ อักษรย่อ และการประดับ

ชั้นสูงสุด
     มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประกอบด้วย
๑.  ดวงตามมงกุฎ ห้อยสายสะพายสีคราม มีริ้วแดง ริ้วขาว อยู่ริมทั้งสองข้าง
๒.  ดารามงกุฎ  สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย สายสะพายชั้นนี้สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
                                       
ชั้นที่ ๑  ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประกอบด้วย
๑.  ดวงตรามงกุฎ ห้อยสายสะพายสีน้ำเงิน ริมเขียว  มีริ้วเหลือง ริ้วแดง คั่นทั้งสองข้าง
๒.  ดารามงกุฎ  สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย สายสะพายชั้นนี้สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
                                       
ชั้นที่ ๒
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ประกอบด้วย
๑.  ดวงตรามงกุฎ สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบสวมคอ
สำหรับสตรีห้อยแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อหน้าบ่าซ้าย
๒.  ดารามงกุฎ  สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
                                       
ขั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบสวมคอ
สำหรับสตรีห้อยแพรแถบผูก เป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อบ่าซ้าย
                                       
ขั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
สำหรับสตรีห้อยแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อหน้าบ่าซ้าย
ดวงตราชั้นที่ ๔ เล็กกว่าดวงตราชั้นที่ ๓ และ มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ
                                       
ชั้นที่ ๕
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
ดวงตราชั้นที่ ๕ เหมือนดวงตราชั้นที่ ๔ แต่ไม่มีจีบติดบน
แพรแถบ วิธีประดับเหมือนชั้นที่ ๔
                                       
ชั้นที่ ๖   เหรียญทอง (ร.ท.ม.) วิธีประดับเหมือนชั้นที่ ๔
                                       
ชั้นที่ ๗
  เหรียญเงิน (ร.ง.ม.) วิธีประดับเหมือนชั้นที่ ๔
              
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย มีศักดิ์รองจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกในชั้นที่เท่ากัน เช่น ชั้นที่ ๓ ต้องประดับ
ดวงตราช้างเผือกก่อนแล้วจึงต่อด้วยดวงตรามงกุฎไทย


มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)


ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
     
ชั้นสูงสุด

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ชั้นที่ ๑
ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ชั้นที่ ๒
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ชั้นที่ ๓
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ชั้นที่ ๔
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
ชั้นที่ ๕
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
ชั้นที่ ๖
เหรียญทอง (ร.ท.ม.)
ชั้นที่ ๗
เหรียญเงิน (ร.ง.ม.)
 
  • สำหรับบุรุษ
  • สำหรับสตรี
 

การพระราชทาน

๑. พระราชทานแก่ผู้ที่ทำความดีความชอบ เป็นประโยชน์ต่อราชการหรือสาธารณ ชนตามที่ทรงมีพระราชดำริเห็นสมควร

๒. พระราชทานแก่เจ้านายหรือแขกผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศ

- ผู้ที่ได้รับพระราชทานตั้งแต่ชั้น ๕ ขึ้นไปมีประกาศนียบัตรกับกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ผู้ที่ได้รับพระราชทานตั้งแต่ชั้น ๖ และชั้น ๗ ให้ประกาศนามไว้ในราชกิจจานุเบกษา
ไม่มีประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 
 
     
การประดับเครื่องราชฯ เครื่องราชฯ ตระกูลต่างๆ

Top